Termes i condicions de la web de l’AMAC

Last Updated: 28 d'abril de 2024

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT A LA WEB

Per donar compliment al capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, li informem que aquesta pàgina web és propietat d’AMAC, en endavant el prestador, domiciliada a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 23-25 4t, CIF G-58450404.

AMAC, com a responsable del tractament, i conforme al que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGP^D), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives establertes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, AMAC li informa que les dades que voluntàriament ens han facilitat seran incorporades als sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les accions comercials i administratives necessàries amb els usuaris. Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són: Control, seguiment i altres activitats relacionades amb l’organització i coordinació d’excursions en grup, i també esdeveniments relacionats amb el món eqüestre i realitzar totes aquelles activitats pròpies d’AMAC ressenyades en aquest avís legal, i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que se’n produeixi.

D’acord amb la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a AMAC per a procedir al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats descrites.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En conformitat del que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador compleix totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RDPD i a l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent amb relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari amb relació amb les finalitats per a que són tractats.

EL RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RDPD i la LOPD per a protegit els drets i les llibertats dels usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament, dirigint-se a AMAC, Rambla Guipúscoa, 23-25 4t, 08018 Barcelona, enviant un correu electrònic a info@amac.cat, indicant a l’assumpte “LOPD, drets ARCO”, adjuntant fotocòpia del seu DNI, o qualsevol document anàleg en dret, tal i com indica la Llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant e l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació amb la protecció de dades (www.agpd.es).

 

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Lea dades que ens facilita es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa d’aquestes dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals o centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

AMAC no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Això no obstant, en cas de ser cedits, a algun tercer, es produiria una informació prèvia, on es sol·licitaria el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, i també els que intervenen en qualsevol fase del tractament, i/o les autoritats a qui se’ls hagi donat –sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari – estan obligades a guardar el secret professional i l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en tot el que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o pèrdua de les dades, amb l’objectiu de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

  

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

 L’usuari declara haver estat informat de les condiciona sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes per part d’AMAC en la forma i per les finalitats indicades en la present política de protecció de dades personals.

D’acord amb aquesta política de privacitat, li informem que les fotografies penjades a la web són propietat d’AMAC, i s’inclouen les de menors, per l’obtenció de les quals s’ha obtingut el consentiment dels pares, tutores o representants legals, gràcies a la signatura dels formularis redactats a l’efecte pels centres de què els menors en formen part. Això no obstant, els pares tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor, i en aquest cas, la imatge serà pixelada.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a AMAC, i exonera el prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitats. .

L’usuari accepta proporcionar informació complerta i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Altres notícies d'interés