Estatuts

 

Article 1

L'Associació de Marxes a Cavall de Catalunya és una entitat privada constituïda en data 12 de març 1985, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que té com a objetiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

L'activitat esportiva principal de l'entitat és de caràcter federat.

Article 2

El domicili social s'estableix a l'Hospitalet de Llobregat, c/ Major, s/n, telèfon 667717979, CP 08901.

En cas de variació es comunicarà al Registre d'entitats esportives de la Secretaria General de l'Esport.

Article 3

L'Associació té com a principal modalitat esportiva la de marxes a cavall i s'afiliarà a la Federació Catalana d'Hípica.

La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats esportives que, també es podran afiliar a les federacions esportives catalanes corresponents. Tal decisió serà ratificada per l'Asemblea General de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives.

 

Article 4

Sens perjudici que la seu social i l'àmbit d'actuació radiquin a Barcelona (Catalunya), les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

 

Article 5

El funcionament de l'entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius i la sobirania plena resideix en l'Assemblea General.

L'entitat es regeix per la Llei 8/1988 de l'esport de Catalunya, per altres disposicions que la despleguin i pel Decret 145/1991, de 17 de juny. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments interns de desplegament aprovats per l'Assemblea General. Subsidiàriament, són d'aplicació les normes reguladores de la federació catalana a la qual està afiliada per la modalitat principal.

 

II CAPÍTOL SEGON: ELS SOCIS

 

Article 6

Són socis de l'entitat les persones físiques que, havent sol.licitat l'admissió mitjançant el procediment reglamentari, han estat acceptades per la Junta Directiva. Els socis podràn ser de les classes següents: numeraris, d'honor i aspirants.

1.- Són socis numeraris totes les persones majors d'edat que satisfacin la quota social establerta.

Seran socis d'honor aquelles persones a qui l'Assemblea general confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l'entitat.

Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i tindran dret a l'ús de les instal.lacions socials mitjançant la quota que fixi la Junta Directiva i passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d'edat.

La Junta Directiva pot proposar la creació d'altres tipus de socis, l'aprovació dels quals, i les condicions per les quals s'hagin de regir, correspondrà a la decisió de l'Assemblea General.

2.- L'expedient d'ingrés d'un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol.licitud, amb les dades personals del soci.

3.- En cas d'incompliment de les obligacions de soci es podrà acordar, amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrá que sigui comunicada fefaentment a l'interessat.

4.- La condició de soci és perd:

# Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.

# Per acord de la Junta Directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiéncia prèvia a l'interessat i la corresponent incoacció d'expedient disciplinari.

5.- Els socis numeraris tenen els següents drets:

# Participar amb veu i vot a l'assemblea general.

# Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat.

# Participar i gaudir de les activitats esportives recreatives i culturals organitzades per l'entitat.

6.- Són obligacions dels socis numeraris:

# Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o govern.

# Complir els estatuts de l'entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.

# Contribuir al compliment de les activitats de l'entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan s'escaigui.

# Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l'entitat i notificar els canvis d'aquesta adreça.

III CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ

Article 7

1.- Els òrgans de representació, govern i administració seran:

L'Assemblea General

La Junta Directiva

2.- L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern del club esportiu i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva.

3.- Integren l'Assemblea General tots els socis numeraris majors d'edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

4.- L'Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària. Es ordinària l'assemblea que preceptivament s'ha de celebrar un cop l'any per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats realitzades, liquidació de l'exercici vençut i pressupost per a l'exercici econòmic següent.

Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l'exercici.

5.- L'Assemblea General, a més de les competències esmentades a l'article anterior, és l'òrgan màxim de l'entitat i té competència especial en les matèries següents:

# Fixació de la quantia de de les quotes ordinàries i d'entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor i amb aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l'índex general de preus al consum (IPC), des de l'última modificació.

# Establiment de quotes extraordinàries o derrames.

# Adquisició, venda o gravàmen dels béns immobles de l'entitat, el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l'exercici.

# Règim disciplinari.

# Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l'Assemblea.

# Propostes que els socis vulguin presentar a l'Assemblea, sempre que tinguin el suport del 5% dels socis numeraris de l'entitat.

# Modificació dels Estatuts.

# Proposta de fusió o segregació de l'entitat.

# Dissolució de l'entitat.

Article 8

1. La convocatòria de les assemblees s'ha de fer per acord de la Junta Directiva, a instància pròpia o si així ho demanen un mínim d'un 10% dels socis numeraris. En aquest darrer supòsit, des del dia de la sol.licitud en forma dels socis que la demanin a la seva convocatòria no poden transcòrrer més de 30 dies.

2. Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres i, en segona convocatòria amb independència del nombre d'assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcòrrer 30 minuts.

3. Els acords s'han de pendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en que s'hagi previst una majoria qualificada.

4. L'assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la Junta Directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l'entitat.

 

Article 9

1. La Junta Directiva és l'òrgan de govern de l'entitat que té fa funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de l'entitat, com també gestionar-ne el funcionament.

2. La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un, al capdavant dels quals hi ha un president. També formaran part de la Junta Directiva, un vice-president, un secretari i un tresorer, que hauran de reunir, com a mínim, els requisits següents: ser majors d'edat civil i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.

3. Correspon al president: la representació legal de l'entitat i al vice-president substituir el president en cas d'absència, vacant o malaltia.

4. El tresorer és el dipositari de l'entitat i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l'entitat. Ha de formalitzar durant el primer mes de cada any, el balanç de situació i els comptes d'ingressos i de despeses, que s'han de posar en coneixement de tots els socis.

5. El secretari ha d'encarregar-se de l'arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l'associació esportiva i portar el llibre de registre d'associatas i d'actes.

6. L'adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva, llevat el de president, s'ha de fer entre els socis que integren la Junta, deixant-ho a la decisió del president.

7. És competència de la junta directiva: l'admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci, la convocatòria de les assemblees, la convocatòria d'eleccions per proveïr els càrrecs de la Junta Directiva, la presentació a l'Assemblea General de l'informe o la memòria sobre les activitats de l'entitat, de la liquidació de l'exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i la programació per a l'exercici següent.

8. L'elecció dels membres de la Junta Directiva s'ha de realitzar per un període de 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.

Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant l'Assemblea General.

En cap cas poden tenir compensació econòmica.

La Junta ha de ser convocad pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres i, com a mínim, s'ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.

Els acords de la Junta Directiva s'han d'adoptar per majoria simple dels membres presents.

Correspon al secretari d'estendre acta de les reunions de la Junta Directiva.

Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a l'acta el vot en control que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

 

CAP. IV : PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 10

Els membres de la Junta Directiva s'han de proveïr mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els seus socis amb dret a vot.

 

Article 11

Són electors i elegibles els socis ordinaris amb les condicions següents: ser majors d'edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

 

Article 12

El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents:

1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral i aprovació dels cens electoral.

2. Presentació i proclamació de candidatures.

3. Realització de l'elecció, l'escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcòrrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

 

Article 13

La convocatòria d'eleccions correspon a la Junta Directiva. L'acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se independentment

 

Article 14

La convocatòria d'eleccions per finalització natrual del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que es clogui el mandat.

 

Article 15

La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d'eleccions mitjançant l'anunci en un diari d'àmplia difusió a la localitat del domicili de l'entitat, o per tramesa directa als socis, i, ent tot cas, s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'entitat. Igualment, s'ha de comunicar a la federació catalana de l'activitat esportiva principal.

 

Article 16

La convocatòria que anunciï les eleccions ha d'informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveïr, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral, terminis de l'exposició del cens electoral i reclamacions per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d'obertura del col.legi electoral i forma d'acreditació d'electors.

 

Article 17

Simultàniament a l'acord de convocatòria d'eleccions, la Junta Directiva ha de disposar la constitució de la Junta Electoral, que ha d'estar integrada per un nombre de 3 membres, i designar-ne un nombre igual de suplents.

 

Article 18

Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta Electoral han de pendre possessió del càrrec i constituir-la formalment i elegir-ne el president.

 

Article 19

Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resolddre les reclamacions durant el procés, l'admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

Article 20

Les reclamacions davant la Junta Electoral s'han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s'hagi produït el fet objecte de l'impugnació. La resolució de la Junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els 3 dies següents.

Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs d'alçada davant el comitè jurisdiccional de la federació catalana corresponent a l'activitat esportiva principal de l'entitat, o en el seu defecte directament davant el Comité de Disciplina Esportiva, en el termini de 3 dies.

 

Article 21

Les candidatures han d'incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president, si aquest càrrec figura en l'elecció.

 

Article 22

Si es presenta o fós vàlida només una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per la Junta Directiva.

 

Article 23

Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o la Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

 

Article 24

La realització de les eleccions s'ha de dura a terme 20 dies després de la proclamació de candidatures.

 

Article 25

L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora s'ha de comunicar mitjançant certificació dins els 3 dies següents, a la Junta i al Registre d'entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l'entitat.

 

Article 26

Els candidats elegits han de pendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció.

 

Article 27

El cessament de components de la Junta Directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

1. Acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.

2. Pèrdua de la condició de soci de l'entitat.

3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.

4. Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec.

5. Decisió disciplinària executiva que l'inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l'entita.

6. Aprovació d'un vot de censura.

Article 28

La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:

1. Sol.licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la Junta.

2. Suspensió de la condició de soci.

3. Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un dels seus components, si així h acorda la Junta Directiva.

4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

 

Article 29

En cas de suspensió o cessament del president, ha d'exercir les seves funcions el vice-president. En cas d'absència d'aquest, l'ha de substituir el membre de la Junta amb més antiguitat com a soci.

 

Article 30

En el cas d'existir vacants a la Junta Directiva perquè no s'ha proveït la totalitat dels càrrecs o pel cessament o suspensió d'algun dels seus components, sempre i que no afecti el càrrec de president, la provisió transitòria de vacants ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d'elegibles per al càrrec a proveir, i només pel temps que resti de mandat al càrrec, es delega a la junta directiva i la decisió haurà de ser ratificada en la propera assemblea general.

 

CAPITOL V: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

 

Article 31

Perquè es pugui sol.licitar un vot de censura contra el president, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la Junta o, com a mínim, el 25% dels socis de l'entitat.

 

Article 32

Un cop presentada la sol.licitud de vot de censura, dins els deu dies següents, s'ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol.licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a l'esport principal de l'entitat, que en serà el president.

 

Article 33

Un cop comprovada l'adeqüació de la sol.licitud als requisits assenyalats al punt primer, la Junta Directiva ha de convocar l'acte de la votació, que haurà de celebrar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s'haurà d'ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d'assemblees.

Article 34

El vot de censura, només el pot acordar la majoria absoluta (50% més 1) del nombre de socis amb dret a vot de l'entitat.

Article 35

Un cop acordat el vot de censura, el president, la Junta Directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament.

Article 36

# En cas que el vot de censura afecti el president, ha d'exercir les seves funcions el vice-president, i en el seu defecte el membre de la junta més antic com a soci de l'entitat.

# En el cas que el vot de censura afecti membres de la Junta Directiva, però no al president, aquest ha d'acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera assemblea general que realitzi l'entitat.

# Si el vot de censura afecta menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, incloent-hi el president, correspon als membres no afectats decidir la provisió transitòria de vacants, decisió que ha de ser ratificada en la primera assemblea general que realitzi el club.

# Si el vot de censura afecta més del 50% dels components de la Junta Directiva, incloent-hi el president, l'Assemblea General ha de decidir entre proveir transitòriament les vacants, només pel temps que resti del mandat als càrrecs, o constituir una comissió gestora amb l'objecte de convocar noves eleccions.

 

CAPÍTOL VI: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

 

Article 37

Règim econòmic

1. El patrimoni fundacional de l'entitat resta integrat per les aportacions inicials dels socis fundadors i és de 10.000,-- Ptes. (Deu mil). Igualment, s'incorporen al patrimoni fundacional els béns immobles següents:----.

2. L'entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L'objectiu principal dels béns de que disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l'entitat i les possibles rendes s'hauran d'aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entres els seus associats i directius.

3. La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l'entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d'un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia, s'estableix com a preceptiva la convocatòria d'una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari.

4. L'Assemblea General només pot autoritzar a la Junta Directiva l'adquisició, el gravamen i l'alineació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l'exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d'ingressos. Per excedir aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l'assemblea. No es pot autoritzar l'emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l'entitat.

5. L'emissió de títols transmissibles representatius de deute o l'alineació o el gravamen de béns immobles, el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d'ingressos aprovats per a l'exercici, s'han de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents.

6. Quan es tracti de pendre diners a préstec en quantitat superior al 50% del pressupost anual, i també en el supòsit d'emissió de títols de deute, és preceptiu l'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.

7. El producte obtingut de l'alineació d'instal.lacions esportives i dels terrenys en què es trobin, ha d'invertir-se íntegrament en l'adquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l'entitat, llevat que hi hagi informe favorable de la Secretaria General de l'Esport

Article 38

Règim documental

Integren el règim documental i comptable:

a) El llibre d'actes

b) El llibre de registre de socis

c) Els llibres de comptabilitat

d) Els balanços i comptes de guanys i pèrdues i l amemòria econòmica

 

CAPÍTOL VII: RÈGIM DISCIPLINARI

Article 39

El règim disciplinari esportiu s'estèn a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.

Article 40

La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, afiliats, esportistes, tècnics i directius.

 

Article 41

L'exercici de la potestat disciplinària correspon:

1. Als jutges o àrbitres

2. A la Junta Directiva

3. A l'Assemblea General de socis

Article 42

1. Contra les decisions definitives, es pot interposar recurs:

a) Davant la Junta Directiva, quan es tracti d'infraccions a les regles de joc o competició de caire associatiu.

b) Davant l'Assemblea General, quan es tracti de sancions disciplinàries qualificades com a greus o molt greus, per infraccions relatives a la conducta esportiva o per incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries imposades per la Junta Directiva.

2. Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la Junta Directiva i ratificat per l'Assemblea General, s'estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d'aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament, és d'aplicació el règim disciplinari previst en la Llei 8/1988, de l'esport.

 

CAPÍTOL VIII: REFORMA DELS ESTATUTS

Article 43

Els estatuts poden ser modificats o reformats per l'acord de l'Assemblea General convocada a l'efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

 

CAPÍTOL IX: CAUSES D'EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

Article 44

L'entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions i clubs, per la cancel.lació de la seva inscripció al Registre d'entitats esportives i per les altres causes previstes en l'ordenament jurídic.

Excepcionalment, l'entitat es pot dissoldre per l'acord adoptat en assemblea general convocada a l'efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

Article 45

Dissolta l'entitat, el romanent dels seu patrimoni social, si n'hi ha, revertirà a la col.lectivitat, i a tal efecte s'haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l'Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físico-esportives.