Emplenar un sol formulari per persona. Per qualsevol dubte, envieu un correu a info@amac.cat o al telf. 667717979

Dades Personals
Dades correspondencia

Emplenar solament en cas de ser diferent que en l'apartat anterior

Dades bancaries

En cas de soci familiar NO cal omplir, es farà servir el compte del soci de número

Cost Anual
Tipus de soci

Són Socis de número totes les persones majors d’edat que satisfacin la quota social establerta.

Són socis familiars totes les persones d'una unitat familiar on hi ha un soci de número i que satisfacin la quota social establerta

Llicencies i assegurances
Observacions

Emplenar en cas de llicències diferents o altres conceptes que no estiguin al formulari

Altres dades
Privacitat

Les dades introduïdes en aquest formulari quedaran incorporades a un arxiu informàtic propietat d'AMAC i es faran servir per ús de gestió interna. L'usuari podrà, en qualsevol moment, sol·licitar la seva exclusió, d'acord i en compliment de la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.